Des de fa dècades la gestió de residus ha anat guanyant importància degut a la necessitat de preservar els recursos naturals i tenir cura del medi ambient. L’objectiu d’aquesta gestió és reduir al màxim el residu final no reaprofitable i alhora minimitzar l’empremta de carboni.

El reciclatge, un dels conceptes clau en la gestió de residus, és el procés que té com a objectiu convertir residus en nous productes o matèries primeres —el que es coneix com a matèries primeres secundàries— per a la seva posterior reutilització . D’aquesta manera, no només s’evita que el residu acabi en un abocador, sinó que es converteix en un recurs que es pot aprofitar. Així mateix, amb aquesta acció es contribueix a reduir l’extracció i la utilització de primeres matèries, l’ús d’energia, la contaminació atmosfèrica i hídrica i les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Cada 17 de maig se celebra el Dia Internacional del Reciclatge. Aquesta efemèride —a la celebració de la qual ECO4US vol sumar-se— va ser proclamada per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) i es commemora des del 2005 amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania sobre la importància de tractar i gestionar els residus per protegir el medi ambient.

La regla de les tres erres (3 R)

Les tres erres (3 R) constitueixen un mètode mnemotècnic per difondre —i que la població recordi fàcilment— les tres recomanacions bàsiques en aquest àmbit: reduir (l’ús o consum de matèries no biodegradables), reutilitzar (tant com es pugui) i reciclar (els residus que ho permetin).

La regla de les tres erres es complementa amb dues fases més: valoritzar i rebutjar o abocar.

Tot aquest procés de gestió, doncs, té la finalitat de reduir al màxim els materials que acaben a l’abocador, molts dels quals s’acumulen durant dècades perquè el planeta no els pot assimilar i, per tant, generen petjada de carboni i contaminació.

Una de les principals formes de reciclar per part de la ciutadania és la recollida selectiva. Gràcies a les campanyes divulgatives governamentals, el treball de sensibilització a les escoles i una creixent consciència de les persones sobre la cura de l’entorn, el reciclatge en l’àmbit particular i domèstic s’ha anat consolidant, tot i que encara hi ha un ampli marge de millora.

El reciclatge a la indústria

El rol de la indústria en l’àmbit del reciclatge té un abast ampli i múltiples perspectives. D’una banda, com fem a ECO4US amb els nostres palets, és important introduir criteris mediambientals en el disseny i la producció de productes. I ho fem a través de la millora contínua dels nostres processos i disminuint-ne l’impacte, a més d’allargar la vida útil del producte utilitzant materials reciclats i matèries primeres el més innòcues possible.

D’altra banda, busquem sinergies amb altres partners que treballen amb una filosofia similar a la nostra per impulsar, a través de la nostra activitat, la demanda de matèries i productes recuperats.

A més, dins de les nostres possibilitats, generem i incorporem iniciatives innovadores en l’àmbit del reciclatge i la reutilització de materials .

Així doncs, a ECO4US ens ocupem de la gestió integral i el tractament de residus, i reciclem més del 90% dels materials gestionats, alhora que busquem la sortida més apropiada per a cada residu.

La nostra visió i els nostres valors s’enfoquen, així, a tenir cura de com duem a terme la nostra activitat perquè repercuteixi en un món més net i saludable. I, a més a més, ens impliquem en la recuperació de l’entorn gràcies al nostre projecte de responsabilitat social corporativa col·laboratiu amb els nostres clients, ECO4FOREST, centrat en la reforestació de boscos.