La present Política de Privacitat pot actualitzar-se o adaptar-se pels canvis que puguin produir-se en la legislació vigent o en la pròpia pàgina web. Si us plau, llegeixi-la detingudament cada vegada que faciliti les seves dades personals.

La visita a aquesta pàgina web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre sí mateix. No obstant això, durant la visita és possible que es sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis.

Les dades que sol·licitem en aquest lloc web són adequades, pertinents i estrictament necessàries per poder prestar-li els serveis oferts i en cap cas vostè està obligat a facilitar-les, si bé ha de saber que la seva no comunicació podrà afectar o impossibilitar la prestació del servei.

Amb el consentiment explícit que presta en acceptar la present Política de Privacitat abans de facilitar-nos les seves dades personals, vostè ens dóna la base legal per al seu tractament.

D’acord amb la Llei Orgànica 03/2018, de 05 de desembre, de Protecció de Dades (LOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i en base als principis de transparència, lleialtat i legalitat, detallem a continuació el tractament que realitzarem de les seves dades de caràcter personal:

 

1. – RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals formaran part del fitxer Usuaris Web, el destinatari i responsable del fitxer i del tractament del mateix és:

 1. ECO4US RESIDUOS, SL
 2. NIF: B56656127
 3. Domicili social: Pol. Industrial La Pedrosa 34-36 de Masquefa, 08783 Barcelona
 4. Email: info@gruptranspal.com
 5. Telèfon: 937727214

 

2. – FINALITAT, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ DE LES DADES

2.1. TRACTAMENT DE LES DADES DELS USUARIS DEL FORMULARI DE CONTACTE

– Finalitat del Tractament de les dades dels usuaris del formulari de contacte:

Gestionar i atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes que els usuaris del formulari de contacte de la web ens enviïn.

Gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i, en els casos que correspongui, facilitar-los ofertes dels productes i/o serveis d’ECO4US RESIDUOS, SL dels quals ens hagin manifestat el seu interès.

ECO4US RESIDUOS, SL no prendrà decisions automatitzades en base al seu perfil.

– Legitimació per al tractament de les dades dels usuaris del formulari de contacte: consentiment de l’interessat.

La base legal per al tractament de les dades dels usuaris del formulari de contacte és l’obtenció del seu consentiment, que ens serà prestat en cas i en el moment de complimentar i enviar-nos el formulari de contacte cumplimentat.

– Període de conservació de les dades dels usuaris del formulari de contacte de la web:

Conservarem les dades dels usuaris del formulari de contacte de la web, durant el termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès per la seva part sobre els nostres productes o serveis, mentre no ens sol·liciti la supressió de les seves dades.

 

2.2. TRACTAMENT DE LES DADES DE CLIENTS I PROVEÏDORS:

– Finalitat del Tractament de les dades de clients i proveïdors: Gestionar la relació comercial existent, dur a terme i/o subcontractar els serveis que ens contractin els nostres clients i dur a terme les gestions comptables fiscals i administratives de l’empresa.

– Legitimació per al tractament: La base legal per al tractament de les dades de clients i proveïdors és l’existència i l’execució de contractes de prestació de serveis i/o compravenda de mercaderies.

– Període de conservació de les dades: Conservem les dades dels proveïdors mentre es portin a terme accions i relacions comercials i durant els anys necessaris per complir amb les nostres obligacions legals i/o fiscals derivades d’aquestes relacions contractuales.

 

2.3. TRACTAMENT DE LES DADES DELS DESTINATARIS DE LA NEWSLETTER I COMUNICACIONS COMERCIALS DE ECO4US RESIDUOS, SL

– Finalitat del Tractament de les dades dels subscriptors a la Newsletter i comunicacions comercials:

Gestionar la subscripció i l’enviament de la Newsleter i comunicacions comercials d’ECO4US RESIDUOS, SL.

– Legitimació per al tractament de les dades dels destinataris de la Newsletter: Consentiment de l’interessat.

La base legal per al tractament de les dades dels destinataris de la Newsletter i comunicacions comercials és l’obtenció del consentiment inequívoc del destinatari de la newsletter – comunicacions comercials, mitjançant la seva subscripció.

D’altra banda, la base legal per al tractament i l’enviament de les Newsletters que ECO4US RESIDUOS, SL pugui realitzar amb destinació als seus CLIENTS és l’interès legítim d’ECO4US RESIDUOS, SL, llevat que hagin manifestat el seu interès de ser donats de baixa, enviant un correu electrònic a info@gruptranspal.com.

– Període de conservació de les dades dels destinataris de la Newsletter i comunicacions comercials:

ECO4US RESIDUOS, SL conservarà les dades personals dels destinataris de la newsletter i comunicacions comercials d’ECO4US RESIDUOS, SL necessàries per a l’enviament de la newsletter i altres comunicacions comercials per temps indefinit, llevat que ens sol·licitin la baixa del servei de recepció de Newsletters i altres comunicacions comercials per escrit a info@gruptranspal.com amb còpia del seu DNI.

 

2.4. BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 i de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les seves dades personals poden ser objecte d’alguns dels següents tractaments:

TR04 – Campanyes publicitàries (Base legal: Llei 34/1988, de 11 de novembre, General de Publicitat.)

TR08 – Recaptar l’opinió dels interessats (Base legal: Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades i LOPD.) TR03 – Selecció de personal propi (Base legal: Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Ocupació.)

TG01 – Gestió comptable i de llibres pròpia, en qualitat de responsable. (Base legal: Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual es regula el Pla General Comptable.)

TG25 – Recollida de dades per a la gestió fiscal pròpia (Base legal: Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.)

TG12 – Gestió laboral pròpia: recollida de dades (Base legal: Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.)

TR09 – Seguretats sobre mesures tècniques i organitzatives en el programari aplicat (Base legal: Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades i LOPD.)

TE08 – Protecció de Dades Personals (Base legal: Reglament (UE) 2016/679 i Llei Orgànica 3/2018.)

TE02 – Prevenció de riscos laborals (Base legal: Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals.)

TE07 – Destrucció de documents (Base legal: Reglament (UE) 2016/679)

TV01 – Vendes / Prestació de Serveis (Base legal: Legislació Mercantil i Fiscal)

TE03 – Servei de transport i/o enviaments de paquets (Base legal: Reial Decret de 22 d’agost de 1885 pel qual es publica el Codi de Comerç.)

TR05 – Correus electrònics (Base legal: Codi de comerç i altres legislacions aplicables.)

TR01 – Sol·licituds d’informació rebudes (Base legal: Codi de Comerç i altres disposicions mercantils.)

TR07 – Gestió d’incidències i/o violacions de seguretat (Base legal: Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades i LOPD.)

TE04 – Gestió d’assumptes jurídics propis (Base legal: Legislació mercantil i laboral d’aplicació.)

TE01 – Manteniment dels sistemes informàtics (Base legal: Codi de comerç.)

Vostè pot retirar el seu consentiment per a qualsevol finalitat concreta que hagués acceptat prèviament sense que tingui afectació en la licitud del tractament basat en aquest consentiment.

 

3. – CESIÓ DE LES DADES

Les seves dades no seran comunicades a tercers llevat a empreses col·laboradores sempre que aquesta cessió comporti una millora del servei pel qual es cediren, exista obligació legal o se li hagi informat expressament.

 

4. – DRETS DE L’USUARI SOBRE LES SEVES DADES PERSONALS

Li informem dels drets de què disposa en cedir-nos les seves dades:

 • Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació amb aquella informació que es trobi sota el control d’ECO4US RESIDUOS, SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret a que es limitin els fins del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, llevat del previst en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació de les mateixes, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal.

 

Podeu exercir qualsevol d’aquests drets comunicant-ho per escrit al nostre domicili social que apareix més amunt o bé mitjançant correu electrònic info@gruptranspal.com, sempre incloent fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o equivalent.

Disposeu de més informació sobre els vostres drets i dels formularis per exercir-los a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es

 

5. – XARXES SOCIALS

La visita als perfils públics d’ECO4US a xarxes socials no suposa la captació de dades personals, llevat que s’autoritzi expressament.

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per ECO4US RESIDUOS, SL, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades al seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa.

ECO4US RESIDUOS, SL té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només s’utilitzen dins de la pròpia Xarxa Social. No s’incorporen a cap fitxer.

ECO4US RESIDUOS, SL realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació al perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina d’ECO4US RESIDUOS, SL.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin de ser d’interès i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per això haurà d’accedir a la seva configuració de privadesa.

 

6. – PROTECCIÓ I CONFIDENCIALITAT DE LES SEVES DADES

Utilitzem mesures organitzatives i tècniques per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades personals, evitant-ne la pèrdua, alteració i tractament no autoritzat. El nostre personal ha estat format i ha adoptat el compromís de confidencialitat pel seu tractament.

 

7. – ENVIO DE COMUNICACIONS

Les dades emprades, o facilitades, en les comunicacions informatives i/o promocionals són tractades per ECO4US per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions, i esdeveniments socials i professionals d’ECO4US o de tercers de la xarxa d’ECO4US; el seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies al efecte; i l’elaboració de perfils amb finalitats comercials.

Constitueix base jurídica dels referits tractaments el consentiment exprés atorgat per l’Usuari. El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a l’efecte.

El criteri de conservació de les dades tindrà base en la manifestació contrària al tractament per part seva. En tot cas, podran exercitar-se els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, quan sigui aplicable, mitjançant correu electrònic a info@gruptranspal.com

En cas de no obtenir satisfacció en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica, en presentació d’una reclamació de tutela de drets.

 

8.- TREBALLA AMB NOSALTRES

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 03/2018, de 05 de desembre, de Protecció de Dades Personals, us comuniquem que amb l’acceptació de la present política de privacitat, atorgueu el vostre consentiment explícit perquè les dades que ens faciliteu, així com el vostre CV, s’incorporin i siguin tractades en fitxers de Recursos Humans sota la responsabilitat d’ECO4US RESIDUOS, SL amb CIF B56656127 i domicili a Pol. Industrial La Pedrosa 34-36 de Masquefa, 08783, Barcelona amb la finalitat de participar en els processos de selecció de personal, essent cancel·lats després del compliment del període establert legalment.

ECO4US RESIDUOS, SL es compromet a tractar les vostres dades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a les la finalitat dels mateixos.

La renúncia a autoritzar aquest tractament comportaria la impossibilitat de complir amb els serveis als quals aquest formulari es refereix.

A més, us informem de la possibilitat que teniu d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant escrit adreçat a Pol. Industrial La Pedrosa 34-36 de Masquefa, 08783, Barcelona o bé al correu electrònic info@gruptranspal.com.